บริบทโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ระเบียบการแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นักศึกษาหญิง

1. กรณีทรงผมสั้นหวีให้สุภาพ ถ้าผมทรงยาวต้องรวบรัดด้วยเครื่องตกแต่งสีเข้มกลมกลืนกับผม ห้ามยอมสีผมที่ต่างไปจากธรรมชาติ ตกแต่งไบหน้าให้ดูสุภาพ ถ้าใช้ตุ้มหูจะต้องสุภาพแนบหู

2.เสื้อเชิ้ดขาวเนื้อเรียบ ปราศจากลวดลาย ลูกไม้เกล็ดรัดตัว ขนาดตัวเสื้อและความยสาวแขนเสื้อเหมาะสมกับร่างกาย กรณีชุดพิธีการ ต้องกลัดกรีดุมเสื้อไว้ในขอบกระโปรงพองามเปิดหัวเข็มขัดตรามหาวิทยาลัย

3.กระโปรงผ้าเนื้ออเรียบหนาสีดำหรือกรมท่าเข็ม ถ้าเป็นกระโปรงทรงสั้นความยาวคลุมดุมเข่าลงมา3 นิ้ว ถ้าเป็นกระโปรงทรงยาวจะต้องเหนือส้นเท้า 10 นิ้ว เป็นอย่างน้อยไม่ตกแต่งกระโปรงด้วย กระเป๋าเกล้ด ผ่า แหวก ใดๆทั้งสิ้น

4. รองเท้าคัดชูหุ้มหน้าและส้นเท้า (ส้นสูงหรือตำก็ได้ตามความเหมาะสมหนังมันไม่ตกแต่ง)

5. เสื้อสีประจำวิชาห้ามใส่มาปฏิบัติงานในเวลา เฉพาะโปรงแกรมวิชาศิลปศึกษาและพลศึกษาจะใช้เฉพาะเข้าสอนภาคปฏิบัติเท่านั้น


นักศึกษาชาย

1. ผมรองทรงสีธรรมชาติ ปราศจากหนวดจอนยาว เครา ตุ้มหู หรือเครื่องตกแต่งใดๆ

2. เสื้อเชิ้ดขวาผ้าเนื้อเรียบ ขนาดเสื้อพอดีคัว ไม่มีลายจะแขนสั้นหรือแขนยาวก็ได้ ถ้าแขนยาวต้องยาวพอดี กลัดกระดุมปลายแขน ก่อนผูกไทมหาวิทยาลัยต้องกลัดกระดุมให้ซ้อนทับกันวสนิทชายเสื้อสอดไว้ในขอบกางเกงพองามเห็นหัวเข็มขัดตรามห่วิทยาลัย

3. กางเกงสีดำหรือกรมท่าเข้ม ผ้ามันทรงสแลคขนาดพอตัว

4. ถุงเท้าสีเข้ม รองเท้าคัดชูหนังสีดำหรือผ้าใบสีดำเกลี้ยง


5. ไม่ตกแต่งสวมใส่เครื่องประดับ เช่น กำไลข้อมือตามแฟชั่น เป็นต้น


6. เสื้อสีประจำโปรมแกรมวิชาห้ามใส่มาปฏิบัติงทานในเวลา เฉพาะโปรแกรมวิชาศิลปศึกษาและพลศึกษาและพลสึกษาจะใช้เฉพาะเข้าสอนภาคปฏิบัติเท่านั้น

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ระเบียบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

.....1.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องมีเวลาปฏิบัติงานครบ 1 ภาคเรียน ยกเว้นกรณีจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
.....2. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องแต่งการตั้งแต่เส้นผมจรดรองเท้า และใช้เครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่แนบมา
.....3. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ต้องห้ามการพนัน อบายมุข สิ่งเสพย์ติดทุกอย่าง ชู้สาว รวมไปถึงการกระทำที่ผิดคุณธรรมทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด
.....4. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามคำตักเตือนและคำแนะนำของครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศอย่างเคร่งครัด
.....5. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องไปโรงเรียนฝึกประสบการณ์ก่อนเวลาโรงเรียนเข้าอย่างน้อย 30 นาที และกลับที่พักหลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว 30 นาที เป็นอย่างน้อย
.....6. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องลงเวลาการทำงานและกลับตามความเป็นจริงในบัญชีลงเวลาการทำงานที่โรงเรียนจัดไว้ให้
.....7. การขออนุญาตลาป่วย นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการต่อครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ ให้ส่งใบลาในวันที่ป่วยหรือวันแรกที่กลับมาทำการสอนหลังจากหายป่วยแล้ว
.....8. ในระหว่างเวลาราชการ ถ้านักศึกษามีความจำเป็นจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนให้นักศึกษาอนุญาตจากอาจารย์พี่เลี้ยง หรือผู้บริหารโรงเรียน และปฏิบัติตามระเบียบการออกนอกบริเวณโรงเรียนตามระบุในสัญญาที่ทำไว้กับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
.....9. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่นเดียวกับครูประจำการขั้นทดลองปฏิบัติงานจึงไม่มีสิทธิลากิจ ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
.....10. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงาน ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ และอาจารย์นิเทศทราบทันที ถ้ามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน มหาวิทยาลัย นักเรียน หรือ ตัวนักศึกษาเอง
.....11. นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงเกี่ยวกับการทำแผนการสอน และต้องส่งแผนการสอนให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจล่วงหน้าก่อนสอน 1 สัปดาห์
.....12. นักศึกษาที่เป็นประธานหน่วยฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงานการมาสาย ขาด การลาป่วย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ในโรงเรียนให้อาจารย์นิเทศทราบทุกครั้งที่มาทำการนิเทศ และสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์ในวันสัมมนาทุกครั้ง และวันปัจฉิมนิเทศ
.....13. นักศึกษาจะต้องมีการประชุมหารือ เพื่อวางโครงการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่างตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ และเลขานุการหน่วยฝึกต้องจดบันทึกไว้ในสมุดรายงานการประชุมทุกครั้ง และส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวันสัมมนาและปัจฉิมนิเทศ
.....14. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ที่พักในบ้านพักของโรงเรียน จะต้องไม่นำบุคคลภายนอกมาค้างคืนในบ้านพัก การไปค้างคืนที่อื่นจะต้องแจ้งให้อาจารย์ที่รับผิดชอบเรื่องที่พักทรายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
.....15. ถ้านักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แม้นักศึกษาได้รับการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ยังไม่แก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้นักศึกษาพ้นสภาพการฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ในภาคเรียนนั้น

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นายพิษณุ สุวรรณ ชื่อเล่น ปิ๊ก อายุ 24 ปี
เบอร์โทร 0825665669
ที่อยู่ 175 หมู่ 5 ต. บ้านไร่ อ. ดำเนินสะดวก จ. ราชบุรี 70130
ประวัติการศึกษากำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรีคบ. 5 โปรแกรมวิชาศิลปกรรม(ดนตรี) คณะครุศาสตร์รหัสนักศึกษา 484112017